Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

Als klant heeft u recht op de meest uitgebreide bescherming, ook van uw persoonsgegevens.

Deze algemene privacyverklaring (hierna “de Privacyverklaring” genoemd) heeft als doel u volledige informatie omtrent het privacy beleid van DIGITALMIND BV te verstrekken. Ze licht toe hoe DIGITALMIND BV uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

DIGITALMIND BV verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten en leveranciers.

Ofwel vragen we deze gegevens zelf op bij de betrokkene ofwel maakt u ons deze gegevens over door het gebruik te maken van het contactformulier op de website.

Voor onze dienstverlening moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, ...)
 • contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, ...)

DIGITALMIND BV verwerkt uw gegevens louter voor doeleinden van klanten- en leveranciersbeheer, het beantwoorden van vragen, het kunnen opmaken van offertes, het kunnen uitvoeren van haar prestaties en diensten, haar met u gesloten overeenkomst, met inbegrip van facturatie,...

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

DIGITALMIND BV heeft alle passende maatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Op die manier wil DIGITALMIND BV vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Als vertrouwenspersoon deelt DIGITALMIND BV uw gegevens niet mee aan derden voor commercieel gebruik.

DIGITALMIND BV maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd. Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze opdracht, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Het platform/website/applicatie… www.digitalmind.be is een initiatief van:

DIGITALMIND BV
Koestraat 12
8970 Poperinge
België
Btw-nummer: BE 0474.769.369
RPR Gent afdeling Ieper
E-mail: info@digitalmind.be
Telefoon: +32 57 33 94 27

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

DIGITALMIND BV verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door DIGITALMIND BV:

 • Identificatiegegevens
 • Financiële bijzonderheden
 • Consumptiegewoonten
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

DIGITALMIND BV verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform/de website/de applicatie en de daarbij horende diensten.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming verkregen hebben. In dat geval verwerken we uw persoonsgegevens voor de specifieke doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven;
  • In het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen, bv. uitvoering van onze opdracht, toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Om te voldoen aan alle wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, bv.:
  • voorkoming van het witwassen van geld;
  • detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Om redenen die onze gerechtvaardigde belangen betreffen. In dat geval streven wij ernaar om een billijk evenwicht te bewaren tussen onze gerechtvaardigde belangen en het respecteren van uw privacy. Het gaat om situaties waarin we uw persoonsgegevens verwerken om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en u de beste dienstverlening te verschaffen. We verwerken uw gegevens bv. voor de volgende doeleinden:
  • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
  • beveiliging van goederen en personen, alsook van de informaticanetwerken en –systemen;
  • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan DIGITALMIND BV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt DIGITALMIND BV zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

5. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft DIGITALMIND BV procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar DIGITALMIND BV een beroep op doet.

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

6. Ontvanger van gegevens

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen DIGITALMIND BV.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. DIGITALMIND BV heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

7. Website

 • 7.1. Wij gebruiken ook cookies

  Tijdens een bezoek aan ons platform/onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

  Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

  Als u het platform/de website van DIGITALMIND BV wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.


 • 7.2. Links

  Op de website van DIGITALMIND BV vindt u links naar websites van andere partijen. DIGITALMIND BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen. Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemene voorwaarden na van de website die u bezoekt.8. Waar en hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

DIGITALMIND BV kan sommige van uw persoonsgegevens onder meer verzamelen:

 • wanneer u klant wordt;
 • wanneer u de formulieren en contracten invult die wij u voorleggen;
 • wanneer u onze diensten gebruikt;
 • wanneer u contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld.

Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. Die weigering zou echter het aanknopen van contractuele relaties kunnen verhinderen, zou de aard daarvan kunnen wijzigen of zou het beheer daarvan kunnen beïnvloeden.

9. Wat zijn mijn rechten?

 • 9.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

  DIGITALMIND BV verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:
  • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
  • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
  • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring. Indien deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van deze doeleinden, worden deze gewist.

  De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal DIGITALMIND BV onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.


 • 9.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

  Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van DIGITALMIND BV uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer DIGITALMIND BV uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal DIGITALMIND BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.

  Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan DIGITALMIND BV. DIGITALMIND BV zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

  U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:
  • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
  • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
  • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
  • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

  DIGITALMIND BV beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen. • 9.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

  Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:
  • Gedurende de periode die DIGITALMIND BV nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
  • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
  • Wanneer DIGITALMIND BV de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
  • Gedurende de periode die nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

  Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. DIGITALMIND BV staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij DIGITALMIND BV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

  Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal DIGITALMIND BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.


 • 9.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Gebruiker heeft het recht om de aan DIGITALMIND BV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

  Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal DIGITALMIND BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending.


 • 9.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

  Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.


 • 9.6. Tot wie kunt u zich richten?

  Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen met een tweezijdige kopie van uw (gedeeltelijke geanonimiseerde) identiteitskaart per post of per e-mail verstuurt naar ons kantoor:

  DIGITALMIND BV
  Koestraat 12
  8970 Poperinge
  E-mail: info@digitalmind.be


  Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en wij niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen10. Privacybeleid bij sollicitaties

 • 10.1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Bij het doorsturen van een sollicitatie verwerken wij de persoonsgegevens die u ons via uw CV en/of motivatiebrief overmaakt.


 • 10.2. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

  Wij verwerken de door u aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend om u een reactie te kunnen geven op uw sollicitatie. Dit kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek zijn, een verzoek tot meer informatie of een afwijzing.


 • 10.3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:
  • Bij een afwijzing op uw sollicitatie verwijderen wij uw persoonsgegevens gelijk na het sturen van de afwijzing; óf
  • Als wij op dit moment geen passende vacature hebben, maar wij uw gegevens wel willen bewaren voor mogelijk toekomstige vacatures, vragen wij hiervoor uw akkoord en informeren wij u daarbij over de bewaartermijn.
  • Als u wordt aangenomen, dan worden het doel en de bewaartermijn van toepassing die zijn opgenomen in het arbeidsreglement.11. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

DIGITALMIND BV heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid en de overeenkomst in verband met cookies. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere dan bovenvermelde doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ga daarom regelmatig dit document na.

Laatst gewijzigd: 26/10/2021