Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden tekst

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"DIGITALMIND BV": De BV DIGITALMIND, met zetel te 8970 Poperinge, Koestraat 12, met ondernemingsnummer 0474.769.369, RPR Gent afdeling Ieper.

"de Klant": De partij die beroep doet op de diensten van DIGITALMIND BV.

"de Overeenkomst": Alle, in relatie met de Klant, door DIGITALMIND BV gehanteerde overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

"Derde": Elke natuurlijke of rechtspersoon dewelke geen Partij uitmaakt.

"Partijen": De klant en DIGITALMIND BV samen genoemd.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door DIGITALMIND BV.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Klant en DIGITALMIND BV, behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden welke door beide Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Zij annuleren alle akkoorden tussen Partijen aangegaan vóór het sluiten van de Overeenkomst en vormen, samen met de Overeenkomst waarin zij worden geïntegreerd, de totaliteit van wat werd overeengekomen tussen Partijen.

2.3. De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene Voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de andere clausules. Partijen zullen naar best vermogen deze ongeldige of nietige bepaling vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van Partijen.

2.4. De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen voor de Klant, kunnen noch gedeeltelijk noch geheel aan Derden worden overdragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van DIGITALMIND BV.

2.5. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de Klant moeten tijdig door de Klant aan DIGITALMIND BV worden meegedeeld.

Artikel 3: Offerte en Overeenkomst

3.1. Offertes hebben, behoudens andersluidende bepaling, een geldigheidsduur van dertig (30) dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde.

3.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW (tenzij anders vermeld). De prijzen zijn gebaseerd op de alsdan toepasselijke kost voor lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt DIGITALMIND BV zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen nadat dit met de Klant werd besproken.

3.3. Een Overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de Klant en ondertekening van de offerte, de voorliggende Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring.

3.4. Na totstandkoming van de Overeenkomst is de Klant een voorschot van 40% van het totale factuurbedrag verschuldigd. Dit voorschot kan niet worden teruggevorderd ingeval de Overeenkomst wordt beëindigd door overmacht (zoals stakingen, noodweer, lock-out, brand, machinebreuk, ongeval, sociale conflicten, epidemie, pandemie, enz.), door de Klant zelf of door DIGITALMIND BV ingevolge een fout van de Klant.

3.5. De overeengekomen prijs heeft slechts betrekking op de in de Overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van DIGITALMIND BV.

Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Klant door DIGITALMIND BV worden geleverd, hierna te noemen "Meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot Meerwerk:

 1. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door de Klant is goedgekeurd;
 2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Klant die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk door de Klant aan DIGITALMIND BV kenbaar zijn gemaakt;
 3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van Derden, die door DIGITALMIND BV in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop DIGITALMIND BV weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 4. tekortschietende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de Overeenkomst.

3.6. Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties of aan registratie bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de Klant. De informatie die DIGITALMIND BV hierover verstrekt is louter indicatief.

3.7. Tenzij anders werd overeengekomen tussen de Partijen, wordt de Overeenkomst voor één (1) jaar aangegaan en telkens voor eenzelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke Partij kan de Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending ten laatste één (1) maand vóór het verstrijken van telkens één (1) jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst.

De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst door de Klant, zijn de vorderingen van DIGITALMIND BV op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde bedragen voor verrichtte prestaties verschuldigd.

Artikel 4: Factuur en betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de dertig (30) dagen, te rekenen vanaf ontvangst van de factuur.

4.2. Tot integrale betaling van de factuur behoudt DIGITALMIND BV zich het volledige eigendomsrecht voor op de producten en diensten.

4.3. In geval van betwisting van de factuur, dient de Klant de factuur gemotiveerd te protesteren per aangetekend schrijven uiterlijk binnen de acht (8) dagen vanaf ontvangst van de factuur.

4.4. Bij gebreke aan betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het gefactureerd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of herinnering vermeerderd met de verwijlintresten. Bent u consument, dan past DIGITALMIND BV hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een onderneming, dan past DIGITALMIND BV de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de klant ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling en met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Bent u een consument, dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing bij laattijdige terugbetaling door DIGITALMIND BV.

4.5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

4.6. Bij niet (tijdige) betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen behoudt DIGITALMIND BV zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De Klant heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Gebruikersvoorwaarden

5.1. De Klant zal ten allen tijde te goeder trouw samenwerken met DIGITALMIND BV teneinde het verlenen van de diensten te bevorderen. De Klant zal ten allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met onderstaande gebruikersvoorwaarden (hierna "Gebruikersvoorwaarden").

5.2. Door het aangaan van de Overeenkomst erkent de Klant door DIGITALMIND BV voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door DIGITALMIND BV wordt ontwikkeld maar die in het kader van de Overeenkomst aan de Klant in licentie wordt gegeven, zullen door de Klant worden nageleefd.

De Klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door Derden voor de bedrijfsprocessen van de Klant.

5.3. De Klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit DIGITALMIND BV en/of klanten van DIGITALMIND BV hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

5.4. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen,...

5.5. De Klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIGITALMIND BV niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan Derden.

5.6. De Klant mag de diensten aangeboden door DIGITALMIND BV enkel gebruiken voor wettige doeleinden en zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Gebruikersvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden.

5.7. Verboden activiteiten

De Klant verzekert ten alle tijde dat er geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie zullen worden geplaatst op apparatuur ter beschikking gesteld door DIGITALMIND BV.

Het DIGITALMIND BV netwerk, de gehuurde infrastructuur en de door DIGITALMIND BV aangeboden hostingdienst mogen in geen enkel geval gebruikt worden voor de volgende (illegale) activiteiten;

 • het opslaan of verspreiden van illegale software;
 • het, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, gebruiken of ter beschikking stellen van tools, programma's .. om te hacken of het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot een computer / informaticasysteem zoals strafbaar gesteld door de Wet Informaticacriminaliteit;
 • het versturen van junk mail, spam of kettingbrieven;
 • het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,... zonder voorafgaande toestemming van de auteur;
 • X-rated content, zijnde het aanbieden van seksueel getinte inhoud;
 • het verspreiden van haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal;
 • gebruik maken van de server voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan Derden waaronder virussen, trojan horses, programmeercode met als doel gegevens te wissen of te beschadigen, hardware te beschadigen of vernietigen of meer in het algemeen de aangeboden diensten te beschadigen;
 • denial-of-service attacks te lanceren op de servers of gebruik te maken van de servers voor het lanceren van DoS attacks op andere servers;
 • software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijvoorbeeld CPU gebruik, geheugen gebruik, netwerkbronnen, ... Bij dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van de verbruikte diensten, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbare normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven, zal de betrokken hosting account afgesloten worden zonder verdere verwittiging. DIGITALMIND BV bepaalt zelf wat valt onder een aanvaardbaar gebruik van serverbronnen;
 • poortscans te lanceren op de servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door DIGITALMIND BV zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server;
 • het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software;
 • om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van DIGITALMIND BV.

Bovenstaande lijst is niet-limitatief.

Ingeval van vaststelling van dergelijke praktijken, behoudt DIGITALMIND BV zich het recht voor om over te gaan tot één of meerdere volgende acties:

 • enig ongepast materiaal of data te verwijderen;
 • de Klant te verzoeken het ongepast materiaal te verwijderen en/of aan te passen;
 • over te gaan tot blokkering van de toegang van de Klant;
 • de dienstverlening naar de betrokken Klant voor onbepaalde tijd stopzetten;
 • additionele kosten en boetes aan te rekenen;
 • alle nodige stappen te zetten om een einde te maken aan het misbruik;
 • de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen;
 • de bevoegde instanties op de hoogte te brengen.

De Klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van DIGITALMIND BV, alsook aan elk redelijk verzoek van een Derde tot verwijdering en/of aanpassing van het materiaal, de inhoud van de website of de data.

Artikel 6: Specifieke diensten

6.1. Voor de hierna vermelde diensten garandeert DIGITALMIND BV een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van Derden mogelijkerwijs niet onder de controle van DIGITALMIND BV vallen.

6.2. Domeinregistratie

De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels en volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium).

DIGITALMIND BV biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de Klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium).

DIGITALMIND BV is niet aansprakelijk voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door Derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zou uitmaken op de rechten van Derden.

De Klant zal DIGITALMIND BV vrijwaren voor eventuele aanspraken van Derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst zal de registratie van de domeinnaam door DIGITALMIND niet worden verlengd. De Klant erkent in dit geval het nodige te doen tot het overzetten van de domeinnaam voor het einde van de Overeenkomst.

6.3. Hosting

Alle hostinggerelateerde diensten worden bij beëindiging van de termijn (standaard één (1) jaar) automatisch verlengd met dezelfde periode, tenzij de klant minimum 2 maanden voor het aflopen van de lopende periode bij ter post aangetekend schrijven de Overeenkomst opzegt.

Bij het maandelijks overschrijden van het limiet dataverkeer, bepaald door het gekozen hostingpakket, zal er een meerprijs van € 2,00 per extra GB dataverkeer worden aangerekend.

De klant vrijwaart DIGITALMIND BV tegen alle mogelijke aanspraken van Derden ter zake die op enigerlei wijze zijn ontstaan door het gebruik van de Klant van de hostingdiensten.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1. In geval de Klant materiaal op de door DIGITALMIND BV ontwikkelde website plaatst of aan DIGITALMIND BV aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz…). De Klant vrijwaart DIGITALMIND BV tegen eventuele aanspraken van Derden ter zake.

7.2. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen DIGITALMIND BV en de Klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij DIGITALMIND BV of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen.

7.3. De Klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden of anderszins aan de Klant opgelegd.

7.4. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DIGITALMIND BV de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een Derde beschikbaar stellen.

7.5. De Klant zal aanduidingen van DIGITALMIND BV of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

7.6. DIGITALMIND BV staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen eventuele aanspraken van Derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van Derden, tenzij de Klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van Derden uitsluitend betrekking hebben op de door DIGITALMIND BV geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

7.7. De Klant blijft ten allen tijde eigenaar van het door hem aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, enz.) aan DIGITALMIND BV. Bij beëindiging van de Overeenkomst wordt dit materiaal (ev. in gewijzigde vorm, indien dit noodzakelijk was voor de realisatie van het project) terug aan de Klant bezorgd.

7.8. DIGITALMIND BV behoudt zich het recht voor om de eindresultaten van projecten en/of namen van Klanten te gebruiken voor publicitaire en promotionele doeleinden op eigen communicatie platforms, alsook het recht voor om haar naam of logo te vermelden op de eindresultaten van projecten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 8: Termijnen

8.1. De leverings- en andere termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van DIGITALMIND BV. De niet-naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulatie van de overeenkomst.

8.2. In de Overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De Klant moet uitdrukkelijk zijn toestemming verlenen om de website (geheel of gedeeltelijk) online te laten plaatsen door DIGITALMIND BV.

8.3. Gevallen van overmacht zoals stakingen, noodweer, lock-out, brand, machinebreuk, ongeval, sociale conflicten, epidemie, pandemie, enz. schorsen van rechtswege de overeengekomen termijn.

Wanneer DIGITALMIND BV, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de Overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft DIGITALMIND BV het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant van de reden die de uitvoering van de Overeenkomst verhindert. De Klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. De eventuele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van DIGITALMIND BV, haar aandeelhouders en medewerkers voor verlies, schade, kosten of uitgaven ontstaan in verband met de uitvoering van de diensten zal, met uitzondering van bedrog, in elk geval beperkt zijn tot het factuurbedrag. In geen geval kunnen de bestuurders, aandeelhouders of medewerkers van DIGITALMIND BV rechtstreeks of solidair met DIGITALMIND BV worden aangesproken.

9.2. In de veronderstelling dat de Klant meent dat de aansprakelijkheid van DIGITALMIND BV in het gedrang is, dan dient hij DIGITALMIND BV daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen binnen de acht (8) dagen na vaststelling van het beweerde schadeverwekkend feit, met een gedetailleerde omschrijving van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de schade, de geleden schade en een voorlopige schadebegroting. DIGITALMIND BV zal in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele indirecte schade die de klant zou ondergaan.

9.3. DIGITALMIND BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vertraging bij of het niet uitvoeren van haar verplichtingen, onbeschikbaarheid van de gehoste producten, etc, wanneer die vertraging/niet-uitvoering het gevolg is van omstandigheden die redelijkerwijs, buiten de controle van DIGITALMIND BV liggen.

DIGITALMIND BV kan in dat geval niet verantwoordelijk gesteld worden voor ondermeer, maar niet beperkt tot, de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van de website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website, …. .

De Klant erkent dat DIGITALMIND BV er alles aandoet om zorgvuldig met de gegevens van de Klant om te gaan en intern zorgt voor backups van alle gegevens. De Klant blijft evenwel ultiem verantwoordelijk voor de nodige backups en bescherming van zijn gegevens.

9.4. DIGITALMIND BV is niet aansprakelijk voor onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door haar ontwikkelde websites ingeval deze onjuistheden of tekortkomingen het gevolg zijn van de door de Klant foutief aangereikte informatie. In dat geval geven de onjuistheden of tekortkomingen geen recht op een financiële compensatie.

9.5. DIGITALMIND BV is niet aansprakelijk voor inbreuken door de Klant op artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. In dat geval zal de Klant DIGITALMIND BV vrijwaren voor eventuele vorderingen van Derden.

Artikel 10: Hacking en cybercriminaliteit

10.1. Om hacking en cybercriminaliteit te vermijden, verbindt de Klant er zich toe om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de eigen data te beveiligen en steeds de nodige updates tijdig uit te voeren.

DIGITALMIND BV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van het niet (tijdig) uitvoeren door de Klant van de nodige updates.

De Klant zal DIGITALMIND BV telkens vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van Derden als gevolg van het niet treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen alsook van het niet (tijdig) uitvoeren van de nodige gevraagde updates.

10.2. De Klant erkent dat op DIGITALMIND BV een middelenverbintenis rust en DIGITALMIND BV de nodige inspanningen levert om een feilloze werking van de eigen servers, de computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) te garanderen en veilige omgeving te voorzien voor de aangeboden diensten, hierbij gebruik maken van een fire-wall en in bepaalde gevallen van SSL of een beveiligde omgeving.

DIGITALMIND BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, tijdelijke of blijvende onbeschikbaarheid, het verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens van de Klant, door Derden, met inbegrip van hackers en anderen die met kwaad opzet misbruik maken van de geleverde producten en de voorziene beveiliging proberen te omzeilen.

Artikel 11: GDPR

DIGITALMIND BV en de Klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon de Verordening (EU) 2016/679 ("GDPR") en de privacy policy van DIGITALMIND BV van toepassing is.

De Klant aanvaard kennis te hebben genomen van de privacy policy en de toepassing ervan te aanvaarden. De meest recente versie van de privacy policy vindt u op https://www.digitalmind.be/nl/privacyverklaring. Voor alle vragen en inlichtingen kan u contact opnemen via info@digitalmind.be.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Alle Overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen worden, bij gebreke aan een minnelijke regeling, behandeld voor de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement alwaar DIGITALMIND BV haar zetel heeft.

12.2. Zowel DIGITALMIND BV als de Klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

 

Laatst gewijzigd: 26/10/2021